logo MED

Regulamin kart podarunkowych

KARTY PODARUNKOWE DLA KLIENTÓW SALONÓW

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ MEDICINE EVERYDAY THERAPY

Dla klientów indywidualnych

Dla kart wydanych od dnia 28.08.2013 roku

 

 1. Definicje
 1. Wystawca – BRANDBQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000372924, NIP 679-304-97-18, kapitał zakładowy w wysokości: 326.650,00 zł.
 2. Sklep – położony na terytorium Polski sklep prowadzony pod szyldem MEDICINE EVERYDAY THERAPY, lub innym szyldem, którym Wystawca zastąpi szyld „MEDICINE EVERYDAY THERAPY”, z wyłączeniem sklepów opisanych w pkt II ust. 2 poniżej.
 3. Karta lub Karta Podarunkowa „MEDICINE EVERYDAY THERAPY” – elektroniczny bon wydany przez Wystawcę na okaziciela, uprawniający Posiadacza do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Sklepach; Wystawca może dokonać indywidualizacji każdej z wystawianych Kart, w szczególności poprzez przypisanie jej indywidualnego numeru identyfikującego, składającego się co najmniej z 20 (dwudziestu) cyfr.
 4. Nabywca – osoba, która nabywa od Wystawcy Kartę Podarunkową MEDICINE EVERYDAY THERAPY w zamian za przekazanie Wystawcy środków pieniężnych, a także osoba, która otrzymuje od Wystawcy Kartę w wyniku skorzystania z przyznanego przez Wystawcę uprawnienia do zwrotu pełnowartościowych Towarów zakupionych w Sklepie, po spełnieniu warunków, od których uzależnione jest to uprawnienie lub osoba, która otrzymuje zasilenie posiadanej już karty o kwotę określoną arbitralnie przez Wystawcę w ramach prowadzonych przez Wystawcę akcji promocyjnych i marketingowych;
 5. Posiadacz – osoba każdorazowo okazująca Kartę przy zakupie Towarów;
 6. Towary – towary odzieżowe i akcesoria oferowane do sprzedaży w Sklepach, przy czym nie będą uznawane za Towary Karty podarunkowe MEDICINE EVERYDAY THERAPY,
 1. Warunki ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania przez Posiadacza z Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do Towarów nabytych w sklepie internetowym prowadzonym w domenie http://wearmedicine.com Zasady zwrotu towarów nabytych w ww. sklepie określają odpowiednie przepisy prawa. Regulamin nie ma również zastosowania do Towarów nabytych w sklepach outletowych.
 3. W zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY, Wystawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY może być dokonane wyłącznie Sklepach. Karta Podarunkowa MEDICINE EVERYDAY THERAPY nie może zostać wydana w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY. Otrzymanie Kart Podarunkowych MEDICINE EVERYDAY THERAPY nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Kart Podarunkowych MEDICINE EVERYDAY THERAPY. Karta może zostać wydana na podstawie następujących płatności dokonanych przez Klienta: gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową.
 4. W przypadku skorzystania przez klienta Sklepu z przyznanego przez Wystawcę uprawnienia do zwrotu pełnowartościowego Towaru zakupionego w Sklepie, Wystawca, po spełnieniu przez Nabywcę, warunków, od których uzależnione jest to uprawnienie, przekaże Nabywcy Kartę (lub Karty) Podarunkową MEDICINE EVERYDAY THERAPY o wartości nominalnej równej cenie po jakiej zwracany Towar został zakupiony albo zasili taką kwotą posiadaną już przez Nabywcę Kartę.
 5. Zwrot Towarów nabytych w ramach promocji łączonych (np. w przypadku promocji uprawniającej Klienta do nabycia Towaru po obniżonej cenie w razie jednoczesnego nabycia kilku Towarów), jest możliwy tylko w razie zwrotu wszystkich Towarów, nabywanych w ramach takiej promocji.
 6. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż 1 000 zł. Wartość nominalna Karty otrzymywanej lub doładowywanej w wyniku realizacji uprawnienia do zwrotu pełnowartościowego Towaru zakupionego w Sklepie uzależniona będzie od ceny po jakiej Towar ten został zakupiony.
 7. Karta Podarunkowa MEDICINE EVERYDAY THERAPY może być użyta wyłącznie w Sklepach stacjonarnych, za wyjątkiem Sklepów outletowych. Karta Podarunkowa nie może być używana do zakupów w sklepie internetowym prowadzonym w domenie www.wearmedicine.com.
 8. Karta Podarunkowa MEDICINE EVERYDAY THERAPY nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wystawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 9. Karta Podarunkowa MEDICINE EVERYDAY THERAPY nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
 10. Ponieważ Karty Podarunkowe MEDICINE EVERYDAY THERAPY są kartami na okaziciela realizacja Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Posiadacz wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY w sposób nieuprawniony.
 11. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY po jej nabyciu przez Nabywcę, a także za jej nieuprawnione użycie przez osoby trzecie.
 1. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY
 1. Wystawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie Karty Podarunkowe MEDICINE EVERYDAY THERAPY nieuszkodzone, które zostały przedstawione do realizacji w terminie ich ważności oraz które posiadają wszystkie nienaruszone zabezpieczenia, którymi karta została opatrzona przez Wystawcę.
 2. Posiadacz realizuje uprawnienia z Karty poprzez zapłatę za Towary środkami zgromadzonymi na Karcie.
 3. Realizacja przez Posiadacza uprawnień z Karty powoduje obniżenie wartości nominalnej karty o cenę zapłaconą za nabywane w ramach realizacji Karty Towary. Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY.
 4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY Posiadacz zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, przy czym Wystawca ze względów technicznych jest w stanie przyjąć płatność dokonywaną maksymalnie dwiema różnymi metodami płatności.
 5. Posiadacz może posługiwać się Kartą Podarunkową MEDICINE EVERYDAY THERAPY wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty lub do upływu terminu ważności Karty.
 6. Łączna wartość operacji dokonywanych w danym miesiącu przy użyciu Karty, tj. zwrotu Towarów, zakupu Towarów za środki zgromadzone na Karcie, uzupełnienie Karty, nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna wartość Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY nie może przekroczyć 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Wystawca uprawniony jest do odmowy przyjęcia Towaru, którego przyjęcie spowodowałoby przekroczenie wartości Karty ponad kwotę 1.000,00 złotych.
 7. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY w przypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY
  2. uszkodzenia Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie,
  3. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wystawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. c Wystawca zrealizuje Kartę niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie,
  4. okazania Karty z naruszonymi zabezpieczeniami lub w razie uzasadnionego podejrzenia, że okazana Karta nie jest kartą wydaną przez Wystawcę
 1. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Kart Podarunkowych MEDICINE EVERYDAY THERAPY
 1. Karty Podarunkowe MEDICINE EVERYDAY THERAPY są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wystawcę, po uiszczeniu przez Nabywcę określonych środków pieniężnych lub odbiorze zwracanego Towaru, przy wskazanych wyżej warunków zwrotu.
 3. Karta Podarunkowa MEDICINE EVERYDAY THERAPY jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty wydania Nabywcy Karty przez Wystawcę.
 4. Wartość nominalna Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez Posiadacza na rzecz Wystawcy, z tym zastrzeżeniem, że minimalna jednorazowa wartość nominalna o jaką może zostać uzupełniona Karta nie może być niższa niż 1 PLN zł, oraz z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 1 000 zł. Uzupełnienia wartości nominalnej Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY można dokonać bezpośrednio w Sklepie. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY jest dokument niefiskalny potwierdzający nabycie Karty (dokument KP- BON).
 1. Rozliczenia i reklamacje Kart Podarunkowych MEDICINE EVERYDAY THERAPY
 1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY otrzymuje od Wystawcy dokument niefiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY.
 2. Posiadacz ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie.
 3. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY w Sklepie Wystawcy będą rozpatrywane przez Wystawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Posiadacza.
 4. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Sklepach, w godzinach ich otwarcia.
 5. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych. Posiadacz Karty nie może realizować jego uprawnień reklamacyjnych w stosunku do Towarów poprzez nabycie lub uzupełnienie Karty Podarunkowej MEDICINE EVERYDAY THERAPY.